من امین هستم و اینجا از تلاشهام برای امین ماندن مینویسم